עברית
עב
עד 6% הנחה
בהזמנה באתר
הצג מחירים

מבצעים מיוחדים
במלון מדיסון נהריה

החל מ-₪460
"נפלא , מלון מקסים אוכל טעים חוף ים מושלם ממול שירות מצויין ... "
4.2 | ציון הממוצע מתוך 63 חוות דעת
1. כללי 

1.1. חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.2. אתר www.madison-hotel.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת עדי סתיו אחזקות(2009) בע"מ ח.פ 514295435 , מפעילת מלון מדיסון (להלן:"החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות בית המלון של החברה, השירותים הניתנים על ידי בית המלון, המחירים, המבצעים ועוד.

1.3. הזמנת חבילות הנופש האמורות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה שקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

2. תנאי שימוש באתר

2.1. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם.

2.2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

2.3. כל אדם שבבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : אמריקן אקספרס, מסטרקרד, ישראכרט, ויזה לאומי, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד. התשלום יעשה בבית המלון בלבד ביום ההגעה. בחגים ותקופות שיא, הרשת רשאית לחייב מראש את עלות החופשה ו/או חבילת הנופש. תנאי תשלומים ברשת:
עד 500 ש"ח: לא ניתן בתשלומים.
500 ש"ח - 1000 ש"ח : 2 תשלומים
1001 ש"ח-ומעלה ש"ח: 3 תשלומים


2.4. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר בשל כך.

2.5. כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

2.6. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.madison-hotel.co.il באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב. מובהר כי החברה רשאית לסרב לכך מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק.

2.7. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

2.8. החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

2.9. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

2.10. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

2.11. לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

2.12. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.

3. פרטי רוכש השירותים

3.1. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין את מלוא הפרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הרכישה").

3.2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.3. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

3.4. מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים. לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

4. נהלי ביצוע ההזמנה

4.1. לקוח המעוניין להזמין נופש באתר נכנס ל"מערכת הזמנות", " , דף מספר 1 – הדף הבא מראה את לוח השנה לצורך בחירת תאריך ההגעה ותאריך העזיבה המבוקשים. בוחרים את התאריכים הרצויים ולוחצים על כפתור "המשך"; דף מספר 2 – ממלאים את הפרטים כולל מחיר, סוג חדר ויתר שדות החובה ולוחצים על כפתור "הזמן" ; דף מספר 3 – מוודאים את פרטי החדר והמחיר המוזמנים, וממלאים את כל שדות החובה ב"פרטי כרטיס האשראי"; דף מספר 4 – סיכום ההזמנה; דף מס' 5 - הודעת אישור הזמנה כולל מספר, ניתן להדפיס בכפתור "הדפס". טלפון לבירורים: 073-2005000, תמיכת אי-מייל: rsv@madison-hotel.co.il

4.2. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות של למעלה מ-7 חדרים לאותו מלון באותו מועד.

4.3. החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.

5. נהלי ביטול ושינוי הזמנות

5.1. שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה יעשה זאת דרך אי-מייל או טלפון ישירות למחלקת אינטרנט בטלפון: 073-2005000, או במייל: rsv@madison-hotel.co.il

5.2. מדיניות ביטול הזמנות
עונה רגילה:
1.החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 3 ימים לפני ההגעה – ללא דמי ביטול. 2.ביטול ההזמנה בטווח של 3 ימים לפני מועד ההגעה או אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול - חיוב בגובה לילה אחד ע"ב האירוח.
יולי, אוגוסט וחגים:
1.החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 7 ימים לפני ההגעה – ללא דמי ביטול.
2.ביטול ההזמנה בטווח 7 ימים לפני מועד ההגעה או אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול - חיוב בגובה אחד ע"ב האירוח.

5.3 קבלת ועזיבת חדרים
קבלת חדרים: החל מהשעה 15:00
עזיבת חדרים: עד השעה 11:00
הגעה ו/או עזיבה לפני ו/או אחרי השעות הנ"ל כפופה לאישור מראש וכרוכה בתשלום נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6. בעלות וזכויות יוצרים

6.1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה הבלעדי של החברה בלבד.

6.2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

6.3. הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה בכתב מאת החברה.

6.4. לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באורח בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. שונות

7.1. מספר המקומות בבתי המלון של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

7.2. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש לרבות,לאחר שבוצעה ההזמנה ,לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.

גם במידה והחברה תדרוש ממנו תוספת מחיר לאחר ביצוע ההזמנה.

7.3. המחירים המפורסמים באתר הנם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים וכוללים מע"מ לאחר הנחה ומשוקללים.

7.4. בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום, יום ההזמנה דרך האתר או מועד תחילת השהייה במלון לפי הגבוה מביניהם.

7.5. אין כפל מבצעים והנחות.

7.6. השהות במלון תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה החל מהשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה.

7.7. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח במלונות הרשת הנו למבוגרים מעל גיל 21 בלבד.

7.8. בכל הקשור לשהות במלון - תינוק יחשב מי שגילו עד 2 וילד יחשב מי שגילו בין 2-12 שנים ויחויבו בתשלום גם כן.

7.9. על המשתמש להקפיד על אמיתות הנתונים והדיוק בפרטים בעת הכנסת הנתונים בביצוע ההזמנה. החברה לא תהא אחראית לטעות מכל מין וסוג שהוא שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

7.10. על מנת לקשר או להציג את האתר www.madison-hotel.co.il באתרים אחרים באינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור בכתב.

7.11 התמונות באתר להלן תמונות חדרים/ מלון הינם להמחשה בלבד.
הוסף תגובה גלריית תמונות צור קשר